Z A W I A D O M I E N I E:


Zarząd Oddziału w Piasecznie Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz.18.00 w Sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Apartamentowego ,,Mrówka’’ w Warszawie, przy ul. Przekornej 33.       

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.
Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymacją członkowską, która – wraz z opłaconą składką za 2018 rok – stanowi podstawę wydania mandatu.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia
8. Komunikat Komisji Mandatowej
9. Wybór do końca kadencji Delegata na Zjazd
10.Sprawozdanie z działalności:
• Zarządu Oddziału
• Oddziałowej Komisji Hodowlanej
• Finansowe
• Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
• Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
11. Dyskusja nad Sprawozdaniami
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2018
14. Wolne Wnioski
15. Uchwalenie wniosków i dezyderatów
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzeni

Uwaga: Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału od dnia 1 marca 2018 r.