Z A W I A D O M I E N I E

              Zarząd Oddziału w Piasecznie Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze połaczone z wyborem delegatów na zjazd, odbędzie się 22 lipca 2021 r. o godzinie 18.30 w Sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Apartamentowego ,,Mrówka’’ w Warszawie, przy ul. Przekornej 33

              Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.

              Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymacją członkowską, która – wraz z opłaconą składką za 2021 rok – stanowi podstawę wydania mandatu.

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia
 8. Komunikat Komisji Mandatowej
 9. Sprawozdanie z działalności:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Finansowe
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium   aktualnemu Zarządowi.
 12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2022
 13. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie ZKwP
 14. Wolne Wnioski
 15. Uchwalenie wniosków i dezyderatów
 16. Wręczenie odznaczeń przyznanych przez Zarząd Główny ZKwP
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uwaga: Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału