Zarząd Oddziału w Piasecznie Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału,
że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie się 12 marca 2022 roku o
godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Konferencyjno-Apartamentowego ,,Mrówka’’ w Warszawie,
ul. Przekorna 33 z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Porządek obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału w Piasecznie
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego oraz prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności oraz prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności:
a) Zarządu Oddziału.
b) Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2022.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Informujemy członków Oddziału, że w biurze Oddziału można się zapoznać z wyłożonym
protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.