Z A W I A D O M I E N I E

              Zarząd Oddziału w Piasecznie Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 2 marca 2019 r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Centrum Konferencyjno-Apartamentowego ,,Mrówka’’ w Warszawie, przy ul. Przekornej 33

              Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.

              Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymacją członkowską, która – wraz z opłaconą składką za 2019 rok – stanowi podstawę wydania mandatu.

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 5. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia
 8. Komunikat Komisji Mandatowej
 9. Sprawozdanie z działalności:
  • Zarządu Oddziału
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  • Finansowe
  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  • Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium   aktualnemu Zarządowi.
 12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2019
 13. Wolne Wnioski
 14. Uchwalenie wniosków i dezyderatów
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uwaga: Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału od dnia 18 lutego 2019 r.